Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych

Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych dla uczniów szkół średnich International Masterclasses, Hands on Particle Physics

Coroczne Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych pozwalają ich uczestnikom na zapoznanie się z podstawami tej dziedziny fizyki oraz metodami badań w niej wykorzystywanymi. Po wysłuchaniu wykładów uczniowie dokonują samodzielnej analizy najnowszych danych doświadczalnych jednego  z eksperymentów korzystających z akceleratora LHC lub SuperKEKB, a na zakończenie podczas wideokonferencji omawiają swoje wyniki z fizykami z CERN (w Szwajcarii), KEK (w Japonii) lub innego ośrodka badawczego oraz z uczniami z innych krajów, którzy wykonywali to samo ćwiczenie. 

Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, przy wsparciu przez Komitet Fizyki PAN,  organizuje w 2020 r. Warsztaty w 4 miastach:

- w Katowicach (środa, 4 III 2020) - III LO, ul. Mickiewicza 11
- w Krakowie :

   -  (poniedziałek, 2 III 2020) - V LO, ul. Studencka 12
   -  (środa, 4 III 2020) - VIII LO, ul. Grzegórzecka 24
   -  (środa, 18 III 2020) - IV LO, ul. Krzemionki 11
- w Lublinie (piatek, 27 III 2020) - III LO, Plac Wolności 4
-
w Rzeszowie (czwartek, 26 III 2020) - ALO/WSliZ, ul. Sucharskiego 2


O cząstkach elementarnych i Warsztatach

Fizyka cząstek elementarnych zajmuje się najbardziej podstawowymi składnikami materii i oddziaływaniami między nimi. Badania w tej dziedzinie prowadzone są przy użyciu akceleratorów pozwalających przyspieszać i zderzać cząstki naładowane. Największy z akceleratorów na świecie - Wielki Zderzacz Hadronów (LCH) w CERN od końca 2009 r. dokonuje pomiarów przy najwyższej energii dostępnej w laboratorium. W lipcu 2012 r. eksperymenty ATLAS i CMS ogłosiły odkrycie nowej cząstki, bozonu Higgs'a, będącego kluczowym elementem dotąd brakującym w Modelu Standardowym oddziaływań między cząstkami. Istnienie bozonu Higgsa było postulowane w teoriach wyjaśniających niezerową masę innych cząstek. Eksperymenty na LHC dostarczyły więc potwierdzenia tych teorii, dzięki czemu ich twórcy, François Englert i Peter W. Higgs, otrzymali Nagrodę Nobla w 2013 r.

Nadal jednak pozostaje wiele niewyjaśnionych zjawisk, zwłaszcza dotyczących tzw. ciemnej materii oraz różnic między materią a antymaterią, trwaja więc ich badania i poszukiwania nowych cząstek.

Orientacyjny plan warsztatów:

9:30-10:00 rejestracja
10:00-12:30 wykłady o cząstkach elementarnych oraz wprowadzające do samodzielnego wykonania ćwiczenia
12:30-13:30 przerwa na obiad
13:30-15:00 samodzielna analiza danych eksperymentalnych (na komputerach)
15:00-15:30 zbieranie wyników i ich omówienie
15:30-16:00 przerwa i przygotowanie do wideokonferencji
16:00-17:00 wideokonferencja z CERN i innymi ośrodkami

Zgłoszenia

Grupy uczniów ze szkoły powinny być zgłaszane przez nauczyciela, z podaniem szkoły, liczby osób i danych kontaktowych zgłaszającego (adres poczty elektronicznej, telefon). Ostateczny termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń to 24 lutego 2020 r. do Katowic i Krakowa, 15 marca do Lublina i Rzeszowa. Zgłoszenia indywidualne oprócz danych kontaktowych muszą zawierać imię i nazwisko uczestnika. jego szkołę oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (według wzoru na końcu strony). W przypadku osób poniżej 16 roku życia takie zgłoszenie musi być dokonane przez opiekuna prawnego.

Zgłoszenia indywidualne oprócz danych kontaktowych muszą zawierać imię i nazwisko uczestnika. jego szkołę oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (według wzoru na końcu strony). W przypadku osób poniżej 16 roku życia takie zgłoszenie musi być dokonane przez opiekuna prawnego.

W razie bardzo dużej liczby zgłoszeń może wystąpić konieczność ograniczenia liczby uczestników, dotycząca zwłaszcza szkół zgłaszających największą liczbę uczniów lub tych, które zgłosiły się najpóźniej
 
Zgłoszenia i zapytania należy wysyłać na adres: cern@ifj.edu.pl
Dodatkowe informacje: dr hab. Krzysztof Woźniak, tel. 12 662 8430

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych uczestników Międzynarodowych Warsztatów Fizyki Cząstek Elementarnych jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem dpo@ifj.edu.pl;

3) dane osobowe uczestników przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu organizacji Międzynarodowych Warsztatów Fizyki Cząstek Elementarnych oraz wydania uczestnikom certyfikatów udziału w Warsztatach;

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) dane uczestników Warsztatów będą przechowywane do momentu zakończenia i rozliczenia Warsztatów lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie;

6) uczestnicy Warsztatów posiadają prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- do usunięcia danych osobowych,
- do ograniczenia przetwarzania danych,
- do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa);

7) podanie przez uczestników danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Międzynarodowych Warsztatach Fizyki Cząstek Elementarnych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w celu udziału w Międzynarodowych Warsztatach Fizyki Cząstek Elementarnych.

Wzór zgody rodzica na przetwarzanie danych osobowych dziecka:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w celu jego udziału w Międzynarodowych Warsztatach Fizyki Cząstek Elementarnych.